رنگ شهر آشوب در شور

12,000 تومان

عنوان : رنگ شهر آشوب در شور : تنظیم برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : فرامرز پایور
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 60
چاپ: اول/1384
شمارگان: 3300 نسخه
شابک : 0-97-6409-964
شماره کتابشناسی ملی: 8425635م