رفاقت با سازهای ایرانی

15,000 تومان

عنوان : رفاقت با سازهای ایرانی
نویسنده/نویسندگان : فاطمه ملکی
مترجم : –
نام انتشارات : سوره مهر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 92
چاپ: دوم/1394
شمارگان: 5000 نسخه
شابک : 3-008-175-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 2065099