ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی

120,000 تومان

عنوان : ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی
نویسنده/نویسندگان : موسی معروفی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 564
چاپ: اول/1389
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 7-24-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 7511473م