ردیف میرزا عبدالله برای تار و سه تار

130,000 تومان

عنوان : ردیف میرزا عبدالله برای تار و سه تار
نویسنده/نویسندگان : ژان دورینگ
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 59، 335
چاپ: سوم/1393
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 6-21-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 858993م