ردیف میرزا حسینقلی

90,000 تومان

عنوان : موسیقی دستگاهی ایران ردیف میرزا حسینقلی
نویسنده/نویسندگان : داریوش پیرنیاکان
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 288
چاپ: دوم/1388
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 7-47-6409-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 808185م