ردیف موسیقی سنتی ایران

50,000 تومان

عنوان : ردیف موسیقی سنتی ایران
نویسنده/نویسندگان : محمد علی کیانی نژاد
مترجم : –
نام انتشارات : –
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 307
چاپ: اول/1379
شمارگان: 6000 نسخه
شابک : –
شماره کتابشناسی ملی: –