ردیف مقدماتی تار و سه تار

40,000 تومان

عنوان : ردیف مقدماتی تار و سه تار: کتاب سوم هنرستان
نویسنده/نویسندگان : حسین علیزاده
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : ماهور
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 96
چاپ: ششم/1395
شمارگان: 2500 نسخه
شابم : 1-55-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: –