ردیف سنتور

41,000 تومان

عنوان : ردیف سنتور
نویسنده/نویسندگان : منوچهر لشگری
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 259
چاپ: دوم/1396
شمارگان: 200 نسخه
شابم : 4-042-69851-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3312671