ردیف دوره ی عالی چپ کوک برای سنتور

70,000 تومان

عنوان : ردیف دوره ی عالی چپ کوک برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : فرامرز پایور
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 318
چاپ: اول/1386
شمارگان: 3300 نسخه
شابم : 4-13-8772-964
شماره کتابشناسی ملی: 8525002م