ردیف دوره ی عالی استاد علی اکبر شهنازی

50,000 تومان

عنوان : ردیف دوره ی عالی استاد علی اکبر شهنازی
نویسنده/نویسندگان : داریوش پیرنیاکان
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 244
چاپ: اول/1390
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 0-36-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2432673