ردیف آوازی و تصنیف های قدیمی

95,000 تومان

عنوان : ردیف آوازی وتصنیف های قدیمی
نویسنده/نویسندگان : فرامرز پایور
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 454
چاپ: چهارم/1390
شمارگان: 3300 نسخه
شابک : 9-33-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: –