راز شمع

20,000 تومان

عنوان : راز شمع : مجموعه ای از ترانه های ماندگار داریوش رفیعی
نویسنده/نویسندگان : مسعود زرگر
مترجم : –
نام انتشارات : آتنا
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 164
چاپ: دوم/1388
شمارگان: 1500 نسخه
شابک : 6-26-8845-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8217164م