دوره ی کامل وزن خوانی

50,000 تومان

عنوان : دوره ی کامل وزن خوانی
نویسنده/نویسندگان : گری هس
مترجم : محبوبه لطیفی آزاد
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 274
چاپ: اول/1395
شمارگان: 500 نسخه
شابک : 6-35-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3932847