دوره ی ردیف نوازی

65,000 تومان

عنوان : اسد اله ملک (دوره ی ردیف نوازی)
نویسنده/نویسندگان : اسد اله ملک(بازنویسی و ویرایش : فرشید فرهمند)
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 196
چاپ: دوم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 1-73-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2390418