دوره ی ابتدایی سنتور

48,000 تومان

عنوان : دوره ی ابتدایی سنتور
نویسنده/نویسندگان : فرامرز پایور
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 124
چاپ: پانزده/1395
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : 3-35-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 789/74