دوره های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا

65,000 تومان

عنوان : دوره های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا
نویسنده/نویسندگان : فرامرز پایور
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 189
چاپ: ششم/1393
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : 2-32-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 7813278م