دوره عالی ویولن (ردیف استاد ابوالحسن صبا)

75,000 تومان

عنوان : دوره عالی ردیف (ردیف استاد ابوالحسن صبا)
نویسنده/نویسندگان : استاد ابوالحسن صبا
ویرایش: رحمت الله بدیعی
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 283
چاپ: اول/1395
شمارگان: 1000  نسخه
شابم : 5-07-802625-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4058561