دوره سوم ویولن (ردیف استاد ابوالحسن صبا)

35,000 تومان

عنوان : دوره سوم ویولن (ردیف استاد ابوالحسن صبا)
نویسنده/نویسندگان :  استاد ابوالحسن صبا
ویرایش: رحمت الله بدیعی
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 59
چاپ: چهارم/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 6-07-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 9787-84م