دوره دوم ویولن (ردیف استاد ابوالحسن صبا)

70,000 تومان

عنوان : دوره دوم ویولن (ردیف استاد ابوالحسن صبا)
نویسنده/نویسندگان : استاد ابوالحسن صبا
ویرایش: رحمت الله بدیعی
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 154
چاپ: چهارم/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 8-32-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 39764-85م