دوره اول ویولن (ردیف استاد ابوالحسن صبا)

50,000 تومان

عنوان : دوره سوم ویولن (ردیف استاد ابوالحسن صبا)
نویسنده/نویسندگان :  استاد ابوالحسن صبا
ویرایش: رحمت الله بدیعی
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 113
چاپ: هشتم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 5-33-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 9445-83م