دورنوآ ژان باپتیست

25,000 تومان

عنوان : دورنوآ ژان باتیست
نویسنده/نویسندگان : ژان باتیست دورنوآ
مترجم : انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه:68
تاریخ چاپ: یکم/1383
شمارگان: 2000 نسخه
شابم: 5-11-8538-964
شماره کتابشناسی ملی: 26910-82م