دوازده پیش درآمد و رنگ

15,000 تومان

عنوان : دوازده پیش درآمد و رنگ تنظیم برای ساز
نویسنده/نویسندگان : مینا افتاده
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 52
چاپ: اول/1383
شمارگان: 3300 نسخه
شابم : 8-93-6409-964
شماره کتابشناسی ملی: 835872م