دوازده دوئت کوچک برای ویولن (دو جلدی)

25,000 تومان

عنوان : دوازده دوئت کوچک (برای ویولن) (دو جلدی)
نویسنده/نویسندگان : ژاک فرئول مازاس
مترجم : نشر نای و نی
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: –
چاپ: اول/1393
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 8-0-9014544-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2092573