ده قطعه برای تار (۴)

20,000 تومان

عنوان : ده قطعه برای تار (4)
نویسنده/نویسندگان : حسین علیزاده
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : ماهور
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 28
چاپ: پنجم/1395
شمارگان: 3500 نسخه
شابم : 3-93-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: –