ده قطعه برای تار (۳)

20,000 تومان

عنوان : ده قطعه برای تار (3)
نویسنده/نویسندگان : حسین علیزاده
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : ماهور
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 40
چاپ: هفتم/1393
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 4-67-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: –