ده قطعه برای تار (۲)

20,000 تومان

عنوان : ده قطعه برای تار (2)
نویسنده/نویسندگان : حسین علیزاده
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : ماهور
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 38
چاپ: ششم/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 7-37-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: –