ده قطعه برای تار (۱)

20,000 تومان

عنوان : ده قطعه برای تار (1)
نویسنده/نویسندگان : حسین علیزاده
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : ماهور
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 28
چاپ: نهم/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 1-42-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: –