دشیفراژ برای نوازندگان گیتار

28,000 تومان

عنوان : دشیفراژ برای نوازندگان گیتار
نویسنده/نویسندگان : استفان داجسن، هکتور کواین
مترجم : آیلین ارجمند
نام انتشارات : تهران: نکیسا
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: اول/1394
شمارگان: 300 نسخه
شابم : 1-04-802626-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3962219