دستگاه در موسیقی ایرانی

15,000 تومان

عنوان : دستگاه در موسیقی ایرانی
نویسنده/نویسندگان : هرمز فرهت
مترجم : همهدی پورمحمد
نام انتشارات : انتشارات پارت
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 272
چاپ: ششم/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 3-23-5664-964
شماره کتابشناسی ملی: 8016094م