دستور مقدماتی ویولن (کتاب سوم)

32,000 تومان

عنوان : دستور مقدماتی ویولن : کتاب دوم هنرستان موسیقی
نویسنده/نویسندگان : روح الله خالقی
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 80
چاپ: هفتم/1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 5-07-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2178657