دستور مقدماتی ویلن

5,000 تومان

عنوان : دستور مقدماتی ویولن : کتاب اول هنرستان موسیقی
نویسنده/نویسندگان : روح الله خالقی
مترجم : –
نام انتشارات : تبریز : دانیال
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 54
چاپ: اول/1391
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 3-02-802611-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2859526