دستور مقدماتی تار و سه تار (کتاب دوم)

20,000 تومان

عنوان : دستور مقدماتی تار و سه تار برای سال دوم هنرستان موسیقی ملی
نویسنده/نویسندگان : نصرال… زرین پنجه
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: بیست و یکم/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 6-65-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 807896م