دستور مقدماتی تار و سه تار (کتاب اول و دوم هنرستان)

25,000 تومان

عنوان : دستور مقدماتی تار و سه تار (کتاب اول و دوم هنرستان)
نویسنده/نویسندگان : روح الله خالقی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 103
چاپ: دهم/1395
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : 3-06-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1138632