دستور سه تار (دوره ی ابتدایی)

48,000 تومان

عنوان : دستور سه تار (دوره ی ابتدایی)
نویسنده/نویسندگان : حسین علیزاده
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 127
چاپ: شانزدهم/1396
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 1-26-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 7818856م