دستور سنتور

30,000 تومان

عنوان : دستور سنتور
نویسنده/نویسندگان : فرامرز پایور
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 63
چاپ: سی و چهارم/1396
شمارگان: 10000 نسخه
شابم : 2-45-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: –