دستور تار و سه تار (دوره ی متوسطه)

65,000 تومان

عنوان : دستور تار و سه تار (دوره ی متوسطه)
نویسنده/نویسندگان : حسین علیزاده
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 154
چاپ: چهارم/1390
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : 9-70-6409-964
شماره کتابشناسی ملی: 7919253