در خموشی های ساحل

14,000 تومان

عنوان : در خموشی های ساحل : مجموعه ای از ترانه های ماندگار استاد محمد نوری
نویسنده/نویسندگان : مسعود زرگر
مترجم : –
نام انتشارات : آتنا
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 400
چاپ: اول/1388
شمارگان: 1500 نسخه
شابک : 7-53-5586-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8145536م