دراب : یکصد و هفده تمرین برای سنتور

28,000 تومان

عنوان : دراب : یکصد و هفده تمرین برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : سورنا صفاتی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : خنیاگر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: سوم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 4-0-9014593-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3672306