دخترک ژولیده

5,000 تومان

عنوان : دخترک ژولیده برگزیده ی آثار بزرگان موسیقی ایران در چهارگاه، اصفهان و ماهور
نویسنده/نویسندگان : احسان مطوری
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 30
چاپ: دوم/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 4-02-802614-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8442729