خوش نواز

50,000 تومان

عنوان : خوش نواز :نواخته های استاد غلام حسین بیگجه خوانی
نویسنده/نویسندگان : حسین مهرانی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 150
چاپ: دوم/1391
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 0-52-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 7912079م