خوشه چین

85,000 تومان

عنوان : خوشه چین ( مجموعه تصنیف های موسیقی ایران برای تار و سه تار )
نویسنده/نویسندگان : حمیدرضا جوان
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : گنجینه کتاتب نارون
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 343
چاپ: اول/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 0-22-802621-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3760127