خودآموز فلوت ریکوردر جلد (۲)

20,000 تومان

عنوان : خودآموز فلوت ریکوردر جلد (2)
نویسنده/نویسندگان : استیفن گودیر
مترجم : ف.جهان
نام انتشارات : مهستان
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 48
چاپ: چهاردهم/1393
شمارگان: 2200 نسخه
شابم : 4-3-9014501-M
شماره کتابشناسی ملی: 3184-78م