خودآموز سنتور

8,000 تومان

عنوان : خودآموز سنتور : مطابق برنامه ی هنرستان ملی
نویسنده/نویسندگان : حسین صبا
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : سرود
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 59
چاپ: چهارم/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 3-24-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8136484م