خودآموز سازدهنی کتاب دوم(کروماتیک)

35,000 تومان

عنوان : خودآموز سازدهنی کتاب دوم(کروماتیک)
نویسنده/نویسندگان : منصور پاکزاد
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 77
چاپ: بیستم/1396
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 4-27-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1234127