خودآموز سازدهنی کتاب اول(ترمولو)

30,000 تومان

عنوان : خودآموز سازدهنی کتاب اول(ترمولو)
نویسنده/نویسندگان : منصور پاکزاد
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 59
چاپ: بیست و دوم/1393
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 2-18-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3346938