خودآموز تنبک

7,500 تومان

عنوان : خود آموز تنبک
نویسنده/نویسندگان : محمد اخوان
مترجم : –
نام انتشارات : هنروفرهنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 44
تاریخ چاپ: بهار/1388
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 9-3-9014506-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1693057