خودآموز تمرین های تکنیکی آواز

30,000 تومان

عنوان : خودآموز تمرین های تکنیکی آواز
نویسنده/نویسندگان : مرتضی سرآبادانی
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 92
چاپ: دوم/1392
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 8-9-9014509-0-978
شماره کتابشناسی ملی: 1662766