جیپسی گیتار

25,000 تومان

عنوان : جیپسی گیتار (دوره ی کامل روبا)
نویسنده/نویسندگان : فرزاد امیرانی
مترجم : –
نام انتشارات : فرزاد امیرانی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 112
چاپ: اول/1386
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 7-50-802610
شماره کتابشناسی ملی: 1121684