جواب آواز بر اساس ردیف آوازی

90,000 تومان

عنوان : جواب آواز بر اساس ردیف آوازی
نویسنده/نویسندگان : ارشد تهماسبی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 353
چاپ: اول/1374
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : –
شماره کتابشناسی ملی: –