جلیل شهناز : پانزده قطعه برای تار وسه تار

12,000 تومان

عنوان : جلیل شهناز : پانزده قطعه برای تار وسه تار
نویسنده/نویسندگان : هوشنگ ظریف
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 51
چاپ: سوم/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 1-57-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 7820125م